National præstationsprofil – de nationale test

Den nationale præstationsprofil viser, hvordan alle elever i folkeskolen samlet set har klaret de ti obligatoriske nationale test. Man kan bruge den nationale præstationsprofil til at sammenligne sit eget, sit barns eller sin klasses testresultater med hele landet.

Der er obligatoriske test i fagene matematik, engelsk, fysik/kemi og dansk, læsning. Der var endvidere obligatoriske test i geografi og biologi i perioden 2010-2017.

Det er ikke alle dele af fagene, som indgår i testene, men nogle udvalgte områder, som kan testes på en computer. Hver test tester tre faglige områder inden for faget. Disse områder kaldes profilområder.

For alle ti test er der et landsresultat for hvert profilområde og for testen samlet set. Resultaterne opgøres som:

  • Et gennemsnitsresultat på en 100-skala.
  • En fordeling over elevernes resultater på en 5-trinsskala.

Gennemsnitsresultatet på 100-skalaen var i 2010 tæt på 50. Det skyldtes, at skalaen var beregnet på baggrund af testresultaterne fra de første uger af de obligatoriske test i foråret 2010. Tilsvarende er gennemsnitsresultatet på 50 for nye test det første år, disse er indført.

Vælg test: Vælg skoleår: